Swerocks bergtäkt i Kållered. Foto: Fredrik Hofflander

Ägarna vill ha sin bergtäkt kvar – i 40 år

Viktig för samhällsutvecklingen? Eller oacceptabelt störande? Åsikterna om Kållereds stora bergtäkt går isär. Nu vill ägaren Swerock ha klartecken för att bryta sten i 40 år till.

Det har brutits berg intill Sagsjön sedan 1930-talet. På den tiden fanns inte mycket av dagens Kållered och Lindome. Den snabba befolkningsökningen i närområdet har gjort att det nu är många fler som påverkas av verksamheten än vad som var fallet tidigare.

Läs mer: ”Det har svept in damm varje dag” (PLUS)

– Skillnaden mellan Kållered och många andra av våra anläggningar är att det bor fler människor i närheten. Det ställer höga krav på oss, både när det gäller att informera och på att störningarna ska bli så små som möjligt, säger Jörgen Johansson, regionchef på Swerock, dotterbolag till byggjätten Peab och ägare av bergtäkten i Kållered.

Kräver stora pengar

I dag har Swerock ett 20-årigt tillstånd som gäller fram till 2020. Fortsättningen ligger nu i händerna på mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Dit vände sig Swerock med en ny ansökan i våras. Den här gången hoppas bolaget att rättsväsendet öppnar upp för ett dubbelt så långt tillstånd: 40 år.

– Ska man driva en täkt krävs det stora och tunga investeringar. Då vill vi gärna säkerställa att vi får vara kvar så länge som möjligt, säger Jörgen Johansson.

Bolagets plan för att komma åt mer berg är inte att göra täktområdet större på bredden. I stället vill man ta sig neråt – långt neråt. Tanken är att gå ner till 110 meter under havsnivå, något som å ena sida väntas leda till mindre ljudstörningar men å andra sidan kan påverka grundvattnet.

Just nu har privatpersoner och myndigheter ytterligare någon månad på sig att tycka till om Swerocks ansökan. En av dem som just nu funderar som bäst på fallet är Fredrik Berlin, miljöinspektör på Mölndals stad. Han ska jobba med den utredning som ska läggas fram till politikerna i kommunens miljönämnd. Deras omdöme väntas sedan väga ganska tungt när mark- och miljödomstolen så småningom ska besluta.

– Vi är ju tillsynsmyndighet så vi har regelbunden koll på verksamheten. Jag är övertygad om att det vi skriver har en påverkan, säger Fredrik Berlin.

Han vill inte i nuläget ge någon indikation på vad kommunens dom över ansökan skulle kunna bli. Det slutliga beslutet ligger hos politikerna och fattas inte förrän den 19 december.

– Det här är ett väldigt stort ärende och det är också ett av de tillsynsobjekt som vi får in mest klagomål och synpunkter på, säger Fredrik Berlin.

Små konsekvenser

I den utredning som Swerock själva har gjort bedöms planerna inte ha någon markant negativ påverkan på vare sig miljö, ljudnivå, dammspridning, trafik eller vibrationer.

Jörgen Johansson säger att företaget hoppas på att mark- och miljödomstolen håller med i resonemanget. Ett stopp för täkten i Kållered befarar han skulle leda till kännbara konsekvenser. Behovet av betong, asfalt och andra produkter som bergtäkten genererar är mycket stort, understryker Jörgen Johansson.

– Problemet skulle bli att tillgodose marknaden med de produkter vi tillhandahåller i dag. De behövs för utvecklingen av vårt samhälle. Vi har flera stora infrastrukturprojekt och också ett stort behov av nya bostäder.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det bättre att fortsätta i Kållered än att behöva bygga en ny bergtäkt någon annanstans. Då skulle vi få väldigt mycket mer tunga transporter, slår han fast.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031–86 84 23

Bergtäkt med anor

Bergtäkten vid Sagsjön, strax söder om centrala Kållered, har varit i drift sedan 1930-talet, under ett antal olika namn.

Under lång tid drevs täkten av företaget Jehanders, ett namn som fortfarande lever kvar hos många.

Sedan 2016 är det Peab-ägda Swerock som äger och driver bergtäkten. Bergtäkten syftar till att utvinna material som sedan kan användas till att bland annat producera betong, asfalt och andra produkter som behövs till väg- och husbyggen.

Verk varnade för skador

När expansionsplanerna var ute på samråd 2015 luftade Trafikverket oro över effekterna på närliggande infrastruktur.

”Trafikverkets uppfattning är att den planerade expansionen kan innebära påtaglig skada på riksintressena väg E6 och Västkustbanan”, skrev verket i sitt yttrande.

Trafikverket tillhör, tillsammans med bland andra Mölndals stad och länsstyrelsen, de tyngsta remissinstanserna inför mark- och miljödomstolens beslut. Domstolen vill ha in synpunkterna senast i december.

Relaterade artiklar
Fler artiklar