Viktiga frågor måste lösas innan beslut tas om nytt avtal

Svar på öppet brev.

Kultur och fritid jobbar hela tiden tillsammans med Gunnebo slott och trädgårdar och GRYS för att hitta lösningar för ridverksamheten i Mölndal. De minnesanteckningar från ett presidiemöte den 19/9 som hänvisas till i ett öppet brev från Djupt förtvivlad förälder är inget beslutsprotokoll utan endast mycket kortfattade anteckningar från en lång diskussion.

Slutgiltiga beslut fattas alltid av kultur- och fritidsnämnden respektive styrelsen för Gunnebo slott och trädgårdar. Vad presidiet den 19/9 kom fram till var att det avtal för ridanläggningen som gällt hittills och som upphör 161231 skulle förlängas med i princip samma innehåll till 171231. Vad som händer efter 171231 beror på den utredning som kultur och fritid jobbar med. Det finns ett antal viktiga frågor rörande bland annat vissa hagars placering som måste lösas innan Gunnebos styrelse kan ta ställning till eventuellt nytt avtal.

Karin Vedlin

kultur- och fritidsnämndens ordförande

Annika Stedner

förvaltningschef för kultur och fritid