Vårt samhälle är i dag mer elberoende än någonsin, och elnätet ska också klara större påfrestningar än tidigare, skriver Stefan Gustavsson. Arkivfoto

Vi behöver ett robust elnät

Föreställ dig att inte ha värme i huset en kall vinterdag, att datorn på jobbet inte fungerar eller att i värsta fall inte få genomgå en livsnödvändig operation. Vårt elnät måste vara robust, i synnerhet i en tid av mer extrema väderlekar, dataintrång och ökande urbanisering. Det är också en förutsättning för att handel och industri ska leverera varor och tjänster effektivt.  

”Rekordstark svensk industri överraskar”, skrev Svenska Dagbladet den 27 september 2017, när Konjunkturinstitutet släppte sina siffror över svensk tillväxt. De svenska ekonomiska hjulen rullar på, särskilt inom tillverkningsindustrin.  

Men sett utifrån den senaste tidens extrema väderleksförhållanden runt om i världen, blir det tydligt att samhället måste höja beredskapen. Utan samhällets förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar, påverkas även industrins möjlighet till säkra leveranser, vilket kan leda till att Sverige snabbt tappar konkurrensfördelar på en allt tuffare global marknad.  

Vårt samhälle är i dag mer elberoende än någonsin. Elnätet ska också klara större påfrestningar än tidigare, samtidigt som industrin behöver tid och förutsättningar i omställningen från fossilt till förnybart. Bakom Konjunkturinstitutets siffror, döljer sig bland annat tillverkningsindustrin i Västsverige som lyckats kombinera miljökrav, samhällets elektrifiering och ekonomisk lönsamhet.  

För att västsvensk industri ska kunna behålla sin position som världsledande inom grön omställning och högteknologi, behöver även samhället ha en tydlig målbild för vad elnätet ska möjliggöra – en målbild som inte påverkas av regelförändringar vart fjärde år. Det stärker förutsättningarna för en fortsatt utveckling av ett smartare elnät som kan möta samhällets och näringslivets nya utmaningar. 

Framväxten av den svenska välfärdsstaten beror i hög grad på vår förmåga att förutse samhällsutvecklingen och göra långsiktiga investeringar. Under 1960- och 70-talet satsade Sverige stora summor på utbyggnaden av elnätet, vilket gjorde det möjligt för den svenska stål-, skogs- och gruvindustrin att erövra världen.  Idag befinner vi oss ett liknande läge där investeringar i elnätet är absolut nödvändiga. Vi befinner oss mitt i ett skifte, som troligtvis kommer innebära ännu större förändringar de närmsta 10-15 åren. Digitaliseringen, urbaniseringen, vikten av IT-säkerhet, miljökrav och förändrade väderleksförhållanden ställer höga krav.  De kraven måste vi nå upp till, eftersom elnätet är en förutsättning för att de svenska industrihjulen ska fortsätta rulla. Vårt arbete och våra vardagssysslor sker allt mer genom eldriven teknik. Vi behöver därmed el dygnet runt, året om och i alla väder.  

Sveriges järnvägar är ett tydligt exempel som visar vad bristande investeringar kan leda till. Vi får idag betala dyrt för det enorma investeringsunderskott som har byggts upp under åren. Tåg som stannar och försenade resenärer skapar stora samhällskostnader. Vi har inte råd med infrastruktur som havererar. För Sveriges bästa måste vi fortsätta att skapa incitament för investeringar i ett robust och smart elnät. Precis som för andra investeringsintensiva verksamheter behövs långsiktiga spelregler. Vi har förtroende för att både staten och elnätsbolagen arbetar för att långsiktigt säkra framtidens tillgång på el. 

Stefan Gustavsson

chef näringspolitik, Västsvenska Handelskammaren

 

 

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar