Västlänken – ett projekt utan förnuft

Västlänken (Vl)  är ett politiskt projekt som inte ens Trafikverket hävdar är samhällsekonomiskt lönsamt trots att de är part i målet. Transparens och medborgardialog har lyst med sin frånvaro.

Drivande krafter har erkänt att en uppriktig vilja att titta på alternativa lösningar ej har funnits/finns. I en studie av 258 stora väg- och järnvägsprojekt runt om i världen blev nio fall av tio dyrare än budgeterat.

För trängselskatten finns ingen bortre gräns, den kan pågå under längre tid eller höjas vid behov. Eller både och. Hallandsåstunneln blev arton år försenad och tio gånger dyrare än det var tänkt, i Göteborg finns leran som gärna rör på sig, nu senast på promenad med Götaälv-bron…

Det kan bli ett gigantiskt slukhål i dubbel bemärkelse. I Göteborgs kultur- och miljöarvsförenings konsekvensanalys av Västlänken, en inlaga som lämnats till mark- och miljödomstolen i Vänersborg, kommer de också fram till att Västlänken är samhällsekonomiskt olönsam. 

Den ger inte ökad turtäthet, kortare restider eller fler resande och befaras ge förödande skada på Göteborgs kulturmiljö och oacceptabelt stora störningar under byggtiden. Lastbilsekipage på 28 respektive 15 ton ska trafikera Göteborgs gatunät tio timmar per dygn, med en frekvens av cirka en bil per minut i 10 år! Trafikinfarkter, luftföroreningar? 

Västlänken är ingen naturlag, mera då en samhällsfarlig dumhet som fortfarande går att stoppa! Gillar du inte högriskprojektet, demonstrera den 9 september för bra kollektivtrafik och en fortsatt grön stad, alternativen finns!

(Källor utöver ovan nämnda GKMA: grävande journalisten och Guldspade-vinnaren Christer Lövkvists ”Granskning av Västlänken” ur GP:s nyhetsarkiv samt Västsvenska Folkinitiativet).

Christina L

Mölndal