Genrebilder från skola. Får användas flera gånger. Ska vara anonyma både vad gäller skola och elever. matte, räknar, penna, tal, mattebok

Sätt skolan i främsta rummet

Skolans viktigaste resurs är lärarna och därför är skolans största utmaning bristen på lärare. Om inte lärarbristen hejdas är risken stor att alla reformer och utvecklingsprojekt för att förbättra skolresultaten faller platt. Vår uppmaning till politiker och huvudmän är att fler steg måste tas mot ett mer attraktivt läraryrke.

SCB:s statistik visar att var fjärde lärare kommer att saknas om tio år. Många lärare går i pension, för många lämnar yrket i förtid och det utbildas inte tillräckligt många nya lärare. Till det kommer att befolkningen ökar och att eleverna blir fler. Utbildningsdepartementet uppskattar att rekryteringsbehovet de närmaste tre åren är 90 000 lärare. Enligt Arbetsförmedlingen råder brist inom samtliga läraryrken och inom vissa läraryrken är utvecklingen direkt alarmerande – hälften av speciallärarna går i pension de kommande åren.

Redan idag märks lärarbristen tydligt. I grundskolan och gymnasiet saknar var femte lärare behörighet för de ämnen de undervisar i. I en undersökning från Lärarförbundet uppger sju av tio lärare att deras skola inte får tag på vikarier när behovet finns. Sex av tio lärare funderar på att lämna yrket och av alla som är utbildade till lärare har var sjätte – 38 000 – redan gjort det. Även i Mölndal gör sig lärarbristen kännbar och det saknas lärare i matematik/NO och estetiska ämnen, förskollärare och fritidspedagoger. Att få tag i en lärarvikarie är nästan omöjligt.

Lyckligtvis går det att vända trenden och göra lärarjobbet mer attraktivt. Lärarförbundet har frågat dagens lärare vad som krävs för att de ska stanna kvar och utvecklas som lärare. Över hälften menar att lönen måste bli bättre och nästan lika många pekar på behovet av mer tid att planera, genomföra och utvärdera undervisningen.

Det krävs stora ansträngningar från stat, kommuner och fristående skolor för att göra läraryrket attraktivt igen. Det finns ingen genväg dit. Regeringens nationella samling för läraryrket är ett viktigt steg och något Lärarförbundet länge krävt. Den statliga lönesatsningen är nödvändig, men den måste kompletteras med huvudmännens egna satsningar. Dessutom krävs att lärare och skolledare får mer tid att kvalitetssäkra undervisningen genom minskad administration och mer stöd av elevhälsan. Ett förslag från Lärarförbundet som fått bred uppslutning av riksdagspartierna är lärarassistenter som kan sköta många av de uppgifter vid sidan av själva lärandet som idag belastar lärarna.

Stat, kommuner och fristående skolor måste gemensamt arbeta för att locka nya grupper till läraryrket och locka tillbaka utbildade lärare som lämnat yrket. För det krävs fler vägar till lärarbehörighet och legitimation, men inga vägar i världen hjälper om inte yrket i sig är attraktivt. Högre lärarlöner, bättre karriärmöjligheter och möjlighet till kvalificerad kompetensutveckling är nödvändiga ingredienser för att säkra lärarförsörjningen.

Vi är hoppfulla! Fler och fler partier tar lärarbristen på stort allvar och driver på för bättre löner och arbetsvillkor för landets lärare. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Vi lärare vill att alla kommuner, fristående skolhuvudmän och hela riksdagen sätter skolan i främsta rummet. Tillsammans kan vi avvärja det hot som lärarbristen utgör i Mölndal, såväl som i resten av Sverige. Ett mer attraktivt läraryrke tjänar hela Sverige på.

Johanna Jaara Åstrand

ordförande Lärarförbundet

Monica Karlsson

ordförande i Lärarförbundets avdelning i Mölndal

Relaterade artiklar
Fler artiklar