Skogen är viktig för oss alla, inte minst för Miljöpartiet som vill att Sverige satsar mer resurser på den. Arkivfoto: Kristina Lindahl

Miljöpartiet: Vi vill satsa på skogen

Skogen är viktig för oss alla. Den ger oss virke, papper, energi, svamp, bär och fantastiska naturupplevelser. Men den måste brukas hållbart. Idag avverkas skyddsvärda skogar och kalhyggesbruket är den dominerande skogsbruksmetoden.

Med Miljöpartiet i regeringen har anslagen till skydd av värdefulla skogar ökat med 80 procent. Utrotningen av växter och djur är, vid sidan av klimathotet, jordens mest akuta miljöutmaning. Vi behöver både skydda mer skog och ställa om skogsbruket. Några förslag vi nyligen lanserat i vårt skogspolitiska program är:

• Genomför en rikstäckande biotopinventering. Nyckelbiotoper är små skogsområden med mycket höga naturvärden och har en viktig roll för att bevara skogens hotade växter och djur.

• Satsa på ett hyggesfritt skogsbruk. Med hyggesfria skogsbruksmetoder kan vi bruka skogen samtidigt som den finns kvar för både djur, växter och friluftsliv. Vi vill att den lilla andel av skogen som sköts med hyggesfria skogsbruksmetoder ska öka.

• Prioritera skogsråvaran där den ger störst klimatnytta. Skogen är en viktig tillgång i omställningen till ett fossilfritt samhälle, men skogen är också en begränsad resurs som måste förvaltas hållbart. Störst klimatnytta gör träden om de kan användas i konstruktioner för att ersätta material som stål och betong med stor klimatpåverkan.

• I Mölndal påbörjas nu arbetet med en skogsstrategi för stadens skogsinnehav för ett hållbart skogsbruk och rikt friluftsliv.

För oss är skogen en källa till glädje såväl som en ovärderlig naturresurs. Vi vill kunna ge våra barn och barnbarn känslan av barr under foten och blåbär i munnen. Vi vill kunna höra fågelsång en tidig morgon. Och vi vill att skogen ska vara en rik skog oavsett var du bor. En skog som kan fortsätta ge oss byggmaterial och andra resurser inom naturens gränser.

Stina Bergström (MP)

riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Jenny Lundström (MP)

partistyrelseledamot

Ulrika Frick (MP)

kommunalråd Mölndal

Relaterade artiklar
Fler artiklar