Alla verksamheter får inte plats vid Gunnebo, påpekar Lars Gahrn som därför föreslår att en del flyttas till Åbybergsparken och till Lunnagården (bilden). Foto: Åke Mattsson

Låt Gunnebo ta över Lunnagården

Antalet verksamheter på Gunnebo är så många, att inte alla får plats där. Denna lilla gård består huvudsakligen av berg. Åkermarken och ängsmarken är obetydliga. Nu är där alltför trångt. Gunnebobolagets förslag är, att Gunnebo ryttarsällskap skall vräkas och avhysas. Så gjorde godsägarna förr i tiden med sina rättslösa torpare. (Några sådana exempel är dock lyckligtvis -hitintills – inte kända från Gunnebo.) Vi lever emellertid i en tid med mänskliga rättigheter. Dessutom ligger lösningen alls inte nära till hands. Ridklubben har ett kommunfullmäktigebeslut bakom sig. Mölndals stad har vidare låtit bygga ett stort och väl fungerande ridhus. Staden har vidare anlagt ridstigar.

Om man ser till gjorda satsningar i form av ridhus och ridstigar, om man tar hänsyn till kommunala utredningar och fullmäktigebeslut, och om man ser till verksamhetens angelägenhet, är ridningen den sista verksamhet som man bör överväga att flytta från Gunnebo. Allt annat bör man överväga att flytta före ridningen. Fullmäktigebeslutet och de gjorda satsningarna på ridsporten bör rimligtvis få till följd att ryttarsällskapet blir kvar på Gunnebo, hur verksamheten där än förändras.

Därför måste andra lösningar läggas fram. Läget tycks vara helt låst. Här kommer därför ett antal förslag, huvudsakligen framlagda för att man skall kunna börja tänka i andra banor.

I en föregående insändare har jag påpekat, att sommarteatern med fördel kan flyttas från Gunnebo till Åbybergsparken (den skogklädda åsen omedelbart söder om Fässbergs kyrka). Kvar på Gunnebo finns emellertid fritidslantgården, som har vuxit på ett olyckligt sätt och kräver alltmer mark. Man har förvandlat ett av Mölndals mest omtyckta promenadstråk (gångvägen utefter Stensjöns östra sida) till beteshage. Mölndalsborna tycker inte om att vandra omkring i kogödsel. De protesterar, men ingenting har hänt. Dessutom bör man inte i onödan promenera i kohagar. Kor är inte ofarliga, särskilt inte om de har kalvar. Frisksportklubben Herkules, som har varit verksam i Gunnebo sedan 1960-talet, kan inte längre låta sina ungdomar orientera norr om järnvägen på grund av alla elstängsel.

I detta sammanhang vill jag påpeka, att Gunnebo snart blev för trångt även för familjen Hall, som lät anlägga slott och trädgårdar. Vid John Hall den äldres död 1802 fick hans änka besittningsrätten över Gunnebo. Hennes dotter och svärson hade redan köpt en egen gård, nämligen Lärjeholm.Hennes son John Hall den yngre, som var svår att ha att göra med och snart lyckades bli osams även med sin snälla mamma, köpte också en egen gård, nämligen Lunnagården längst ut i Fässbergsdalen.

Här kan vi ha lösningen på bekymren, om man låter historien upprepa sig. Mölndals stad äger nämligen också Lunnagården, John Hall juniors herrgård, och man vet för närvarande inte vad den skall användas till i framtiden. Här kunde man ha både fritidslantgården och lantbruksutbildning. Något måste göras med kulturbyggnaderna på Lunnagården, som inte får förfalla. Här finns betesmarker åt korna. Marken här ute vid gården bör hållas öppen. Naturvårdsmyndigheterna har länge krävt, att man sparar ett grönstråk som förbindelseled för djuren mellan Sandsjöbackareservatet i söder och Änggårdsreservatet i norr. Åbyfältets folk är inne på samma tankegångar. Detta grönstråk bör rimligen bestå av Lunnagårdens ägor.

Gunnebobolaget har byggt upp en betydande organisation och har numera vad man kallar ”överkapacitet”. Varför då inte låta bolaget ta över både Åbybergsparken och Lunnagården? Vi har all anledning att lära av Härryda kommun, som har ordnat verksamheten på Råda säteri mycket bra. Man har helt enkelt överlämnat säteriets ladugård och stallar till Råda ridklubb. Mölndalsstad har däremot tänkt att både Gunnebo ryttarsällskap och Gunnebo fritidsgård skulle finnas i stall och ladugård. Följden har blivit att fritidslantgården som en gökunge vill knuffa ut ryttarsällskapet. Det bästa vore att överlämna hela anläggningen till ryttarna och låta korna flytta någon annanstans, till exempel till Lunnagården.

Talar man med Mölndalsbor så förundrar sig alla över att turistbyrån har förlagts till Gunnebo, i utkanten av kommunen, dit man inte hittar utan vidare. Jag har inte träffat någon som tycker att denna lösning är bra. Verksamheten tar visserligen inte mycket plats, men den upptar dock ett antal parkeringsplatser, som med fördel kunde användas till annat. Borde inte turistbyrån flyttas till vårt nya bibliotek mitt i vårt nya centrum? Vore det inte bra att på detta sätt dra fler besökare till vårt nya centrum? 

Lars Gahrn

Relaterade artiklar
Fler artiklar