Riksdagen bör avslå förslaget om en läsa skriva räkna-garanti, skriver Moderaterna Kajsa Hamnén och Johanna Rantsi. Arkivfoto

Lärarnas tid ska läggas på undervisning, inte byråkrati

Svar på debattinlägget Stoppa inte läsa-skriva-räkna garantin. 

Förra veckans insändare från delar av Majoritet Mölndal, vad det gäller en läsa skriva räkna-åtgärdsgaranti kan vid första anblicken förefalla bra. Riksdagen bör dock avslå förslaget eftersom det redan i den gällande skollagen är tydligt formulerat skolans skyldighet att sätta in det stöd som eleverna behöver.

Läs också: Stoppa inte läsa skriva räkna-garantin (PLUS)

Lägg inte ner bibliotek om ni vill att barnen ska läsa sig läsa

Vi delar regeringens uppfattning om att det är viktigt att elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen behöver tidig upptäckt och få det stöd de behöver. Regeringens förslag har presenterats som en garanti där lagen anses uppfylld om åtgärderna satts in. Det innebär att det är åtgärden som sätts i centrum och inte om eleverna har uppnått kunskapsresultaten.

Skolverket och Statskontoret är kritiska till införandet bland annat med hänvisning till en ökad byråkrati och att det skulle få till konsekvens att lärare skulle behöva lägga mer tid och kraft på att dokumentera insatserna, i stället för att genomföra dem.

Alliansregeringen genomförde en rad reformer för att höja alla elevers kunskapsresultat med bland annat utökad undervisningstid i matematik, lärarlyft och nationella prov i årskurs 3. I opposition i riksdagen har alliansen drivit på regeringen att införa obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andra språk samt matematik i årskurs 1.

Vi tror på nationella kvalitetskrav, tidiga kunskapskontroller och en minskad administrativ börda för lärare. Det är viktigt att så mycket som möjligt av lärarnas tid används till undervisning för att möjliggöra en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Lokalt i Mölndal har Moderaterna i det politiska arbetet varit pådrivande i att ständigt ha fokus på elevernas resultat. Alla Mölndals skolor skall vara bra skolor där elever uppnår höga och jämna resultat. Att genomföra grundskolan, gå vidare till gymnasiet och att avsluta gymnasiet med en gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn till att komma in på arbetsmarknaden och få en egenförsörjning.

Kajsa Hamnén (M)

vice ordförande skolnämnden

Johanna Rantsi (M)

vice ordförande utbildningsnämnden

Relaterade artiklar
Fler artiklar